ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*

Linux* Driver for Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC (Integrated Controller on AHWBP12GBGBR5 / AHWBP12GBGB)

Windows* Driver for Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC (Integrated Controller on AHWBP12GBGBR5 / AHWBP12GBGB)

Firmware Package for Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC (Integrated Controller on AHWBP12GBGBR5 / AHWBP12GBGB)