ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* [15.40]

ไดรเวอร์ Intel® Graphics สําหรับ Windows® 10 [15.40] [รุ่นที่ 4]