ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR21A

937298
PCN | MDDS
937430
PCN | MDDS
937431
PCN | MDDS
937434
PCN | MDDS