ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด Intel® Graphics Driver Windows 7*/8.1* [15.36]

ดาวน์โหลด Intel® Graphics Driver Windows* [15.40]

ดาวน์โหลด Intel® Graphics Driver Beta สําหรับ Windows®10และ Windows 7 */8.1 * [๑๕.๔๐]