ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

860607
PCN

SL77C

855622
PCN

SL77D

855623
PCN

SL7G3

860615
PCN