ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A001.A.7.A
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLH9X

909452
PCN

SLJBZ

916391
PCN