ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR05S

910597
PCN
917723
PCN | MDDS
917809
PCN | MDDS