ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR05H

910600
PCN
916605
PCN
916606
PCN
916624
PCN
916625
PCN