ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สําหรับ Windows Vista* รุ่น 64 บิต