ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR044

910456
PCN | MDDS
911159
PCN | MDDS

SR046

910458
PCN | MDDS