ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Media Accelerator Driver, Windows 7* 64, Windows Vista* 64 (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver สําหรับ Windows 7 * และ Windows Vista * (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows 7*, Windows Vista, 64-บิต * (zip)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver, Windows 7*, and Windows Vista* (ซิป)