ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® RAID Controller RS2BL080, RS2BL040, RS2MB044, RS2PI008(DE), RS2SG244, RS2VB080, RS2VB040, RS2WG160, RS2WC080, RS2WC040

ไดร์เวอร์ SAS ฮาร์ดแวร์ RAID สําหรับ VMWare * ESXi 5

ไดร์เวอร์ SAS ฮาร์ดแวร์ RAID สําหรับ VMWare * ESX 4

ตัวควบคุมการเข้ารหัสดิสก์ฮาร์ดแวร์ RAID Firmware Flash Update สําหรับ DOS, Windows *, Linux * และ UEFI