ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLASB

894390
PCN
894819
PCN
894820
PCN

SLBBE

898582
PCN
898972
PCN
898973
PCN