ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLARP

894226
PCN
894833
PCN
894834
PCN

SLBBR

898602
PCN
898988
PCN
898990
PCN