ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLANS

894824
PCN

SLBBJ

898592
PCN
898975
PCN
898977
PCN