ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL8FY

870293
PCN | MDDS

SLGSQ

902125

SLJZ9

925748
PCN | MDDS