ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL47Q

828591
PCN
828624
PCN
828632
PCN

SL44J

828860
PCN
837641
PCN

SL448

829019
PCN

SL49J

829769
PCN
829771
PCN
829772
PCN

SL4C9

830137
PCN
837157
PCN

SL4BT

830162
PCN

SL4ME

830702
PCN
830716
PCN

SL4KK

830768
PCN
830781
PCN

SL52Q

833413
PCN
837154
PCN
854496
PCN

SL5DW

834443
PCN
835567
PCN

SL5B4

834890
PCN

SL5QF

836601
PCN

SL5U3

837482
PCN

SL4ZJ

859273
PCN