ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL5LV

836383
PCN
836384
PCN
836830
PCN

SL5PU

836716
PCN
849174
PCN

SL6BW

847860
PCN
849118
PCN
851298
PCN