ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN/MDDS

SL65Q

843973
PCN | MDDS
845234
PCN
847594
PCN

SL69D

845757
PCN
845758
PCN | MDDS

SL6CJ

847037
PCN | MDDS
851629
PCN

SL6FH

848094
PCN | MDDS
851047
PCN

SL6V7

852230
PCN | MDDS
853784
PCN