ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL65Q

843973
PCN
845234
PCN
847594
PCN

SL69D

845757
PCN
845758
PCN

SL6CJ

847037
PCN
851629
PCN

SL6FH

848094
PCN
851047
PCN

SL6V7

852230
PCN
853784
PCN