ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL9SD

884330
PCN | MDDS
884607
PCN | MDDS

SL9SJ

884334
PCN | MDDS