ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL9SF

884327
PCN | MDDS
884605
PCN | MDDS

SL9SL

884336
PCN | MDDS