ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

SL8UD

875030
PCN | MDDS
876025
PCN | MDDS

SL8UA

875489

SL8UB

875511
875512