ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9RR

884344
PCN
884507
PCN

SLABH

890618
PCN
890798
PCN

SLAG4

891675
PCN
892145
PCN
892146
PCN