ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9RW

884457
PCN
884529
PCN
884533
PCN

SLABN

890628
PCN
890800
PCN
890801
PCN

SLAGB

891730
PCN
892167
PCN
892169
PCN