ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL96N

878873
PCN
879371
PCN

SL9KL

882917
PCN
884469
PCN