ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL96P

878874
PCN
879372
PCN

SL9KM

882916
PCN
884448
PCN