ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL5XV

838208
PCN | MDDS
838209
PCN
867769
PCN | MDDS

SL87V

867771
PCN | MDDS