ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

ไดรเวอร์ Windows® 10 และ Windows 11* Wi-Fi สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessและไดรเวอร์สําหรับผู้ดูแลระบบ IT