ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Wi-Fi Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessและไดรเวอร์สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

Windows® 10 and Windows 11* Wi-Fi Drivers for Intel® Wireless Adapters

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for IT Admins

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows® 10 and Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows® 10 and Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators