ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLNFX

999W9F
PCN | MDDS

SLNFY

999W9G
PCN | MDDS