ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® VMD/VROC และเครื่องมือการจัดการ LED สําหรับ VMware* ESXi* 8.x

Intel® VMD/VROC และเครื่องมือการจัดการ LED สําหรับ VMware* ESXi* 7.x