ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows* DCH

กราฟิก Intel® – ไดรเวอร์ Windows* DCH

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด

Intel® Easy Streaming Wizard