ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Windows® 10 และ Windows 11* Wi-Fi สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11*

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for IT Admins

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators