ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Intel® Compute Card

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Intel® Compute Card

Intel® HD Graphics Driver for Intel® Compute Card

Intel® Serial IO Driver for CD1M3128MK, CD1IV128MK