ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel Over The Air (OTA) multi-client Wi-Fi testing in a typical consumer home network environment highlighted major reductions in Zoom videoconferencing latency due to 160 MHz channels and the core technology advantages of Wi-Fi 6/6E vs. Wi-Fi 5.

2

Intel Over The Air (OTA) multi-client Wi-Fi testing in a typical IT-managed classroom network environment highlighted major improvements in total network capacity and maximum client speeds due to 160 MHz channels and the core technology advantages of Wi-Fi 6/6E vs. Wi-Fi 5.

3

Versus standard Wi-fi. See intel.com/performance-wireless for details. Not available on all OEM Designs. Results may vary.

4

Subject to 6 GHz band availability, operating system support, and router compatibility. Details at www.intel.com/performance-wireless.

5

ครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมดราว 826 ล้านคนที่ต้องหยุดเข้าเรียนในชั้นเรียนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้านและ 43% (706 ล้านคน) ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ขณะที่หลายประเทศส่วนใหญ่แก้ปัญหาด้วยการใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านดิจิทัลเพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง” UNESCO 4/21/20 – Startling Digital Divides in Distance Learning Emerge https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge

6

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.intel.com/PerformanceIndex