สายเคเบิลดาวน์โหลด BitBlaster*, ByteBlaster*, ByteBlasterMV*, EthernetBlaster* และ MasterBlaster* ล้วนถือว่าตกรุ่นแล้ว และ Intel ไม่ได้ทำการจำหน่ายอีกต่อไป

ความเข้ากันของสายเคเบิล-อุปกรณ์

ตาราง 2 แสดงรายการการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับแต่ละสายเคเบิลดาวน์โหลด