อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N5X

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันนี้ในด้าน 5G ไร้สาย, คลาวด์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล, AI, และการประยุกต์ใช้เอดจ์ จะต้องอาศัยอุปกรณ์ใหม่หลากหลายมากมาย และจะไม่มีขนาดเดียวใช้ได้หมดอีก อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N5X มีโซลูชันแนวใหม่ให้กับลอจิกแบบกำหนดเองที่จะช่วยลดพลังงานคอร์ได้ถึง 50% 1ด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำลง2เมื่อเทียบกับ FPGA ขณะที่ให้เวลาในการวางตลาดที่เร็วขึ้น และด้วยต้นทุนด้านวิศวกรรมแบบไม่เกิดประจำที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับ ASIC ที่ใช้เซลล์3 4

มีเพียง Intel เท่านั้นที่เปิดใช้งานความต่อเนื่องลอจิกแบบกำหนดเองโดยสมบุรณ์ของ FPGA, structured ASIC, และ ASIC เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ปรับให้เหมาะกับความท้าทายเฉพาะด้านเวลาในการวางตลาด (TTM) ต้นทุน พลังงาน ปริมาณ ประสิทธิภาพ และข้อกำหนดด้านความยืดหยุ่น

อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N5X

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-839AE779-093B-4F4E-91E7-AF7C764F5764","etm-ab9f06b2ab764d769b1e6d05388af375"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"649583","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1},{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":2},{"facetId":"@stm_10385_th","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Product","deprecated":false,"rootFilter":"","position":3},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":false,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}]}

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ใช้พลังงานน้อยลงถึง 50% เมื่อเทียบกับ FPGA - การประเมินพลังงานดำเนินการโดย Intel ในเดือนกรกฎาคม 2020 กำลังไฟถูกประเมินโดยใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime 20.3 สำหรับ Intel® Agilex™ FPGA และการคาดการณ์แบบ pre-silicon สำหรับอุปกรณ์ N5X อุปกรณ์ FPGA คือ Intel® Agilex™ FPGA AGF014 และอุปกรณ์ Intel® eASIC™ N5X คือ N5X047 อัตราสัญญาณนาฬิกาลอจิกและหน่วยความจำที่ใช้คือ 500MHz และอัตราการสลับคือ 33% สำหรับลอจิกและ 50% สำหรับหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์ทั้งสอง

2

ต้นทุนต่อหน่วยลดเมื่อเทียบกับ FPGA - ต้นทุนต่อหน่วยอ้างอิงจากลอจิก, หน่วยความจำ, I/O, และตัวรับส่งสัญญาณเทียบเท่าที่ใช้งานในอุปกรณ์ Intel® FPGA และ Intel® eASIC™ โดยใช้ขนาดแพ็คเกจเดียวกัน ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป

3

เวลาพัฒนาที่ครอบคลุมเพียงแค่ ½ เมื่อเทียบกับ ASIC - เวลาพัฒนาเมื่อเทียบกับ ASIC ที่ใช้เซลล์ในโปรเซสเซอร์ที่คล้ายกัน

4

NRE และทรัพยากรด้านวิศวกรรม ลดลง - ค่าใช้จ่าย NRE และด้านวิศวกรรมที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเซลล์ ASIC มาตรฐานเนื่องจากการปรับแต่งเลเยอร์มาสก์น้อยกว่าและขั้นตอนการออกแบบน้อยกว่าโดยใช้อาร์เรย์พื้นฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน ASIC แบบมีโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป