ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการขาย

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-b990f01a4e1345c685a332770b802aef","etm-133efeb131d34227bc73bf1beb8b9e54","etm-633a62b80a034459bab711e11ab6695d","etm-78788b86c4bd42ec848815f1b2b6411c","etm-3896500db8fd4969909152b3b5cf97b7","etm-54cbaefa9d1645d2b3eafd2fcf0fee7f","etm-2e4abe175ac34c81bfd27d73ac767d6c"],"AND":["etm-77D03322-D0B8-4592-BF23-A1D15DB9C809","etm-46cfa547fb8f4cfeb1cdf08dae9c79e9"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"793283","resultPerPage":7.0,"filters":[{"facetId":"@stm_10355_th","field":"stm_10355_th","type":"hierarchical","basePath":"Subject","displayName":"Subject","deprecated":false,"rootFilter":"","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1},{"facetId":"@stm_10354_th","field":"stm_10354_th","type":"specific","basePath":"Partner Type","displayName":"Partner Type","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2},{"facetId":"@stm_10350_th","field":"stm_10350_th","type":"specific","basePath":"Language","displayName":"Language","deprecated":false,"rootFilter":"","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-46cfa547fb8f4cfeb1cdf08dae9c79e9","etm-77D03322-D0B8-4592-BF23-A1D15DB9C809"],"cardView":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":0,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false,"disableBlueBanner":false}