ฮับความรู้และแหล่งข้อมูล

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-52ca462e290248fb99cfadce4bb7c8a3","etm-77D03322-D0B8-4592-BF23-A1D15DB9C809"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"649342","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"@stm_10355_th","field":"stm_10355_th","type":"hierarchical","basePath":"Subject","displayName":"Subject","deprecated":false,"rootFilter":"","position":0},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2},{"facetId":"@stm_10382_th","field":"stm_10382_th","type":"specific","basePath":"Content Format","displayName":"Content Format","deprecated":false,"rootFilter":"","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","cardView":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":0,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false}

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้