แพคเกจเฟิร์มแวร์และเครื่องมือสลับโหมด LED สําหรับสวิตช์ Intel® PCIe*

19460
10/20/2021

บทนำ

ติดตั้งเครื่องมือสลับโหมดเฟิร์มแวร์ B08C และ LED สําหรับสวิตช์ Intel® PCIe AXXP3SWX08040 และ AXXP3SWX08080

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • OS Independent
 • ขนาด: 4 MB
 • SHA1: 0F26FE2B585345A4F4CD1EED6FCF28F153246D9D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้รวมถึงส่วนประกอบต่อไปนี้สําหรับสวิตช์ Intel® PCIe AXXP3SWX08040 และ AXXP3SWX08080

 • เฟิร์มแวร์
  • Windows* 2012R2, 2016, 2019
  • Linux*
   • RHEL* 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
   • SLES* 12 SP3
   • Ubuntu* 16.04.3
 • เครื่องมือสลับโหมด LED
 • ไดรเวอร์ Windows

คำ เตือน:
แพ็คเกจ Linux มีความจําเพาะกับเวอร์ชั่น Linux ที่ระบุไว้ด้านบน อย่าลองใช้แพ็คเกจในเวอร์ชัน Linux ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ข้างต้น

โฟลเดอร์ src มีไฟล์ต้นฉบับให้คุณคอมไพล์และสร้างแพ็คเกจสําหรับเวอร์ชัน Linux อื่นๆ

วิธีการติดตั้ง

ดู "คําแนะนําการติดตั้งเฟิร์มแวร์.txt" ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจสําหรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้