ไดรเวอร์ Intel® FPGA ByteBlasterMV™ สําหรับ Linux*

คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์สายเคเบิลดาวน์โหลด Intel FPGA ByteBlasterMV ก่อนที่คุณจะสามารถใช้สายเคเบิลเพื่อตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ด้วยซอฟต์แวร์ Quartus® II

คุณต้องมีสิทธิ์ระดับรูทในการติดตั้งไดรเวอร์สายเคเบิลดาวน์โหลด ByteBlasterMV

ขั้นตอนนี้อธิบายไว้ใน คู่มือผู้ใช้สายเคเบิลดาวน์โหลด ByteBlasterMV ในส่วนที่เรียกว่า "การติดตั้งบน Linux Workstation" โปรดดูเอกสารดังกล่าวสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้