คู่มือการผนวกรวมและการบริการสําหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000093144

18/03/2024

คู่มือการผนวกรวมและการบริการสําหรับตระกูลเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP (PDF) PDF icon

คู่มือนี้จะให้คําแนะนําสําหรับการใส่และการสกัดส่วนประกอบของระบบ และอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ของ Intel ที่มีให้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP

รหัสผลิตภัณฑ์ Intel
D50DNP1MHCPAC
D50DNP1MHEVAC
D50DNP1MHCPLC
D50DNP2MHSVAC
D50DNP1MFALLC
D50DNP2MFALAC

ขนาด: 30.9MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2024
การปรับปรุงแก้ไข: 1.3

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*