คู่มือการผนวกรวมและบริการสําหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000093144

16/03/2023

คู่มือการผนวกรวมและบริการสําหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP (PDF)PDF icon

นี่คือคู่มือการให้คําแนะนําสําหรับการใส่และการสกัดส่วนประกอบระบบรวมถึงอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ของ Intel ที่มีอยู่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP

รหัสผลิตภัณฑ์ Intel
D50DNP1MHCPAC
D50DNP1MHEVAC
D50DNP1MHCPLC
D50DNP2MHSVAC
D50DNP1MFALLC
D50DNP2MFALAC

ขนาด: 30.1MB
วันที่: มกราคม 2023
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*