แนวทางการเปลี่ยนหน่วยความจําและการทดสอบหน่วยความจําขั้นสูงสําหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® – เอกสารข้อมูล

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000091769

15/05/2023

เอกสารนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่อาจเรียกว่าเข้าใจความล้มเหลวของหน่วยความจํา ระบุข้อผิดพลาดของหน่วยความจํา และทําหน้าที่เป็นคู่มือในการระบุเมื่อใดควรเปลี่ยนหน่วยความจํา Dual in-line memory module (DIMM) บนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

แนวทางการเปลี่ยนหน่วยความจําและการทดสอบหน่วยความจําขั้นสูงสําหรับ BIOS เซิร์ฟเวอร์แพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ DSG - เอกสารข้อมูล (PDF) PDF icon

ขนาด: 2.1 MB
วันที่: มีนาคม 2023

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*