แนวทางการเปลี่ยนหน่วยความจําและการทดสอบหน่วยความจําขั้นสูงสําหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® – เอกสารไวท์เปเปอร์

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000091769

12/02/2024

เอกสารนี้นําเสนอข้อมูลอันครบถ้วน ซึ่งสามารถอ้างถึงเพื่อทําความเข้าใจความล้มเหลวของหน่วยความจํา ระบุข้อผิดพลาดของหน่วยความจํา และเป็นคู่มือในการระบุว่าควรเปลี่ยนหน่วยความจําโมดูลหน่วยความจําแบบคู่ (DIMM) บนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® เมื่อใด

แนวทางการเปลี่ยนหน่วยความจําและการทดสอบหน่วยความจําขั้นสูงสําหรับ DSG Commercial Platform Server BIOS - เอกสารข้อมูล (PDF) PDF icon

ขนาด: 2.1 MB
วันที่: พฤษภาคม 2023

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*