TA-1169: ระบบศูนย์ข้อมูล Intel® สําหรับ HCI ที่ได้รับการรับรองสําหรับแพลตฟอร์มคลาวด์ขององค์กร Nutanix* – โหนด M50CYP จะล้มเหลวด้วย "ข้อผิดพลาด: ไม่รองรับเจนเนอเรชั่นแพลตฟอร์มนี้"

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000089185

16/03/2022

TA-1169 (PDF)PDF icon

Nutanix* Foundation ล้มเหลวด้วย ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ไม่รองรับเจนเนอเรชั่นแพลตฟอร์มนี้ขณะใช้ Foundation VM เวอร์ชันที่ถูกต้อง (5.0.4 หรือสูงกว่า)

เอกสารคําแนะนําทางเทคนิคอธิบายถึงสาเหตุที่แท้จริงและวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด

ขนาด: 107 KB
วันที่: มกราคม 2022

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*