คู่มือการกําหนดค่าสําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server D40AMP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059913

20/04/2022

คู่มือการกําหนดค่า (PDF) PDF icon
ดูเอกสารนี้เพื่อระบุสิ่งต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server D40AMP:

  • บล็อกการสร้างเซิร์ฟเวอร์ Intel
  • โม ดู ล
  • ระบบในตัว
  • อุปกรณ์ เสริม
  • อะไหล่

ขนาด: 2.87 MB
วันที่: เมษายน 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.1

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*