ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server D40AMP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059912

20/04/2022

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF) PDF icon

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server D40AMP ครอบคลุม:

  • คุณสมบัติ
  • ฟังก์ชัน
  • สถาปัตยกรรมระดับสูง
  • ข้อมูลจําเพาะด้านการสนับสนุน

ขนาด: 9.97 MB
วันที่: เมษายน 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.1

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*