คู่มือการกําหนดค่าสําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M50CYP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058780

28/08/2023

คู่มือการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50CYP (PDF) PDF icon
เอกสารนี้มีแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel อุปกรณ์เสริม และอะไหล่สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M50CYP

ขนาด: 5.5 MB
วันที่: สิงหาคม 2023
การปรับปรุงแก้ไข: 1.12

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*