ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server D50TNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058418

04/08/2022

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF) PDF icon

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server D50TNP ครอบคลุม:

  • หน้าตา
  • ฟังก์ชัน
  • สถาปัตยกรรมระดับสูง
  • ข้อมูลจําเพาะด้านการสนับสนุน

ขนาด: 14.0 MB
วันที่: กรกฎาคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.4

โน้ต: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*