ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058418

04/08/2022

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF) PDF icon

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP ครอบคลุมถึง:

  • คุณสมบัติ
  • ฟังก์ชัน
  • สถาปัตยกรรมระดับสูง
  • ข้อมูลจําเพาะการสนับสนุน

ขนาด: 14.0 MB
วันที่: กรกฎาคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.4

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*