คู่มือการกําหนดค่าสําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058416

01/02/2023

คู่มือการกําหนดค่า (PDF) PDF icon

โปรดดูเอกสารนี้เพื่อระบุสิ่งต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server D50TNP:

  • บล็อกการสร้างเซิร์ฟเวอร์ Intel
  • โม ดู ล
  • ระบบในตัว
  • อุปกรณ์ เสริม
  • อะไหล่

 

ขนาด: 5.05 MB
วันที่: พฤศจิกายน 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.6

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*