การใช้ Intel® Data Center Manager (Intel® DCM) เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบ® Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000057534

09/03/2021

ปฏิบัติตามคู่มือวิดีโอนี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® โดยใช้ Intel® Data Center Manager (Intel® DCM)